colour

Terms and Conditions

1. Toepassingsgebied 
Alle contractuele relaties tussen INDETEX en haar klanten zijn onderworpen aan de huidige algemene verkoopsvoorwaarden, met uitsluiting van de algemene of bijzondere voorwaarden van de professionele koper. 
 

2. Overdracht van risico en eigendom De overdracht van risico voor beschadiging, vernieling en verdwijning met betrekking tot de goederen, gaat over op het ogenblik van de levering. 

De eigendomsoverdracht van de goederen heeft slechts plaats na de volledige betaling van de overeengekomen prijs door de koper. 

Zolang de prijs niet in zijn geheel is betaald, is de koper niet gerechtigd om over de goederen te beschikken, met name kan hij ze niet in pand geven of ze aan een derde verkopen of ze aan een derde ter beschikking stellen in welke vorm en ten welke titel ook. De koper kan de goederen evenmin omvormen, vervreemden, overdragen en/of bezwaren. 
 

3. Gebreken 
De koper dient elk zichtbaar gebrek met betrekking tot de geleverde goederen aan INDETEX mee te delen bij aangetekend schrijven binnen 48 uur na de levering van de goederen. Bij gebreke hieraan kan de koper zich niet meer op dit gebrek beroepen. Elk verborgen gebrek moet door de koper worden gemeld aan INDETEX ten laatste binnen de tien werkdagen vanaf de ontdekking van het verborgen gebrek. Bij gebreke hieraan kan de koper zich niet meer op dit gebrek beroepen. Bovendien dient een vordering op basis van een verborgen gebrek te worden ingesteld ten laatste binnen de zes maanden volgend op de levering, op straffe van verval. Indien de vorderingen van de koper gegrond en ontvankelijk zijn, beperken de verplichtingen van INDETEX zich tot de vervanging of de herstelling van de niet-conforme goederen naar keuze van INDETEX. De koper zal geen recht hebben op enige andere schadeloosstelling. 
 

4. Overmacht 
INDETEX behoudt zich het recht voor de bestellingen te annuleren, zonder vergoeding, wanneer overnacht de normale uitvoering ervan in het gedrang brengt. Worden uitdrukkelijk beschouwd als gevallen van overmacht: stakingen, transport tekort, brand, overstroming, schade aan materiaal, oproer, oorlog, epidemie, ongeval, ofwel bij INDETEX ofwel bij één van haar leveranciers, ongeacht de oorzaak hiervan. Deze opsomming is niet limitatief. 
 

5. Prijs
Het bedrag venneld op de factuur is een netto bedrag, btw, taksen en kosten inbegrepen. Disconto en bankkosten zijn ten laste van de koper, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen tussen partijen. 

De facturen zijn bij levering contant betaalbaar te Moeskroen. Bij laattijdige betaling zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd worden met verwijlintresten gelijk aan de intrestvoet toepasselijk ingevolge de Wet van 02/08/2002 betreffonde de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, met een minimum van 12% op jaarbasis. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling zonder ernstige en erkende redenen op de vervaldag is boven het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning een forfaitaire vergoeding verschuldigd van I2% van de totale factuurschuld, met een minimum van 125 EUR, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. In geval van laattijdige betaling of niet betaling door de koper behoudt INDETEX zich het recht voor om zonder voorafgaande ingebrekestelling de nog uit te voeren leveringen te schorsen onder voorbehoud van alle verdere rechten. 

De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het totaal verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. 

In geval van niet-betaling op de vervaldag zal INDETEX gerechtigd zijn de overeenkomst van rechtswege als ontbonden te beschouwen 8 kalenderdagen na vergeefse aanmaning betekend per aangetekend schrijven. In alle gevallen waarbij de overeenkomst wordt ontbonden ten zijne laste verbindt de koper er zich toe aan INDETEX ten titel van forfaitaire schadevergoeding een som te betalen die overeenstemt met 30% van de prijs, met een minimum van 125 EUR. 

In geval van betwisting dient de factuur geprotesteerd te worden binnen de 8 dagen na ontvangst. 

Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat INDETEX gerechtigd is de prijs verschuldigd door de koper te compenseren met bedragen die door INDETEX aan de koper verschuldigd zijn.
 

6. Bevoegde rechtbank- toepasselijk recht 
In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Tournai bevoegd. Huidige algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht.